ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DE
SALAMANDER OPENHAARDEN B.V. | DE VUURTAFEL
Deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden gelden vanaf 1 november 1995 en zijn van toepassing
op alle nadien te sluiten overeenkomsten.
Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij het handelsregister van de kamer van koophandel te Eindhoven.
(KVK 17093634 Vestigingsnr. 000019204183)
Art. 1. Toepasselijkheid
1.1. Deze verkoop en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten tot
verkoop en levering van goederen, arbeid en/of diensten van De Salamander B.V.
1.2. In geval van strijdigheid tussen de algemene voorwaarden en het in de overeenkomst bepaalde,
prevaleert het laatste. Dit laatste is eveneens van toepassing indien door De Salamander schriftelijk
van hetgeen gesteld op een offerte en/of overeenkomst, is afgeweken. Een verwijzing door de koper
naar eigen algemene voorwaarden wordt door De Salamander niet aanvaard.
Art. 2. Offertes
2.1 Offertes van De Salamander zijn vrijblijvend. De Salamander kan een offerte herroepen tot 10 volle
werkdagen na ontvangst van de acceptatie.
2.2 Offertes zijn het eigendom van De Salamander en mogen zonder toestemming niet aan derden worden
doorgegeven of ter inzage worden verstrekt.
2.3 Indien de door of namens de afnemer verstrekte gegevens waar een offerte op is gebaseerd, onjuist
blijken te zijn, komen alle daaruit ontstane schades en extra kosten voor de wederpartij.
2.4 Gegevens in drukwerken vermeld, binden De Salamander niet en kunnen zonder voorafgaand bericht
aan wijzigingen onderhevig zijn.
Art. 3. Levering (termijn en plaats) en risico overgang
3.1 De levertijd gaat in op het laatste der navolgende tijdstippen:
a. de dag van totstandkoming van de overeenkomst;
b. de dag van ontvangst door de opdrachtnemer van de voor de uitvoering van de opdracht
noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen e.d;
c. de dag van de vervulling van de voor het aanvangen der werkzaamheden noodzakelijke
formaliteiten;
d. de dag van ontvangst door de opdrachtnemer van hetgeen volgens de overeenkomst voor het
aanvangen der werkzaamheden bij vooruitbetaling dient te worden voldaan;
Indien een leveringsdatum of -week is overeengekomen, wordt de levertijd gevormd door de periode
tussen de datum van totstandkoming van de overeenkomst en de leveringsdatum c.q. –week.
3.2 De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende
werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk door De
Salamander bestelde materialen. Indien buiten de schuld van De Salamander vertraging ontstaat ten
gevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk
tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.
3.3 Onverminderd het elders in deze voorwaarden met betrekking tot verlenging van de levertijd bepaalde,
wordt de levertijd verlengt met de duur van de vertraging die aan de zijde van de opdrachtnemer
ontstaat ten gevolge van het niet voldoen door de opdrachtgever aan enige uit de overeenkomst
voortvloeiende verplichting, of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van
de overeenkomst.
3.4 Enkele overschrijding van de levertijd heeft niet tot gevolg dat De Salamander van rechtswege in
verzuim is. Hiertoe is steeds een nadere ingebrekestelling vereist.
3.5 Overschrijding van de levertijd geeft de opdrachtgever geen recht tot het zonder rechtelijke machtiging
verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ten uitvoering van de overeenkomst.
3.6 Levering geschiedt af magazijn De Salamander. Het vervoer van de goederen is voor rekening en risico
van de koper. Op de koper rust een afnameplicht.
Art. 4. Prijzen
4.1 De door De Salamander opgegeven prijzen zijn gebaseerd op levering af fabriek c.q. magazijn van De
Salamander en luiden exclusief verpakking, omzetbelasting en overige op de verkoop en levering
vallende overheidslasten.
4.2 Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst één of meer der kostprijsfactoren een
verhoging ondergaan – ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden – is De
Salamander gerechtigd de overeengekomen prijs dien overeenkomstig te verhogen. Dit recht bestaat
echter niet gedurende 3 maanden na de datum van totstandkoming van de overeenkomst.
Art. 5. Betaling
5.1 Tenzij op de factuur anders is vermeld, geschiedt de betaling binnen 14 dagen na verzending van de
factuur.
5.2 Bij niet tijdige betaling is zonder ingebrekestelling vanaf het tijdstip waarop de geldsom opeisbaar is,
hierover een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle
maand telt.
5.3 Alle kosten – gerechtelijk en buitengerechtelijk – die door De Salamander aan het innen van door de
koper aan haar verschuldigde bedragen zijn verbonden, komen voor rekening van de koper. De
buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van de ter incasso gegeven hoofdsom, tenzij zulks
in voorkomend geval tot een naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar bedrag
mocht leiden.
5.4 De Salamander is te allen tijde gerechtigd om voor de uitvoering voldoende zekerheid van betaling te
ontvangen.
Art. 6. Risico en eigendomsovergang
6.1 Dadelijk nadat het product als geleverd geldt in de zin van art. 3. lid 6 draagt de opdrachtgever het
risico voor alle directe en indirecte schade die aan of door dit product mocht ontstaan, behoudens voor
zover aan grove schuld van De Salamander te wijten. Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling in
verzuim blijft met de afname van het product, zal De Salamander gerechtigd zijnde kosten van opslag
van het product aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
6.2 Onverminderd het in het vorige lid en het in art. 3. lid 6 gestelde, gaat de eigendom van het product
eerst op de opdrachtgever over wanneer al het door de opdrachtgever aan De Salamander uit hoofde
van levering op werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip van rente en kosten, volledig aan De
Salamander is voldaan.
6.3 De Salamander zal in voorkomend geval gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot het product. De
opdrachtgever zal aan De Salamander alle medewerking verlenen ten einde De Salamander in de
gelegenheid te stellen het in lid 2 opgenomen eigendomsbehoud uit te oefenen door terugneming van
het product, met inbegrip van de daartoe eventueel benodigde demontage.
Art. 7. Reclamering en garantie
7.1 De koper dient terstond bij, of onverwijld na ontvangst de geleverde zaken op eventuele
tekortkomingen te onderzoeken.
7.2 Reclamering terzake van zichtbare gebreken dient onverwijld na ontdekking, doch uiterlijk 14 dagen na
de feitelijke overdracht van het product aan de koper in een schriftelijke, gespecificeerde mededeling
van de koper aan De Salamander te geschieden. Reclamering terzake van niet zichtbare gebreken dient
onverwijld na ontdekking, doch in ieder geval binnen de in art. 8. lid 1 bedoelde garantietermijn in een
schriftelijke, gespecificeerde mededeling van de koper aan De Salamander te geschieden. Bij
overschrijding van de genoemde termijnen vervalt elke aanspraak tegen De Salamander terzake van de
betreffende gebreken. Rechtsvordering terzake dienen binnen 1 jaar na de tijdige reclame op straffe van
verval aanhangig te worden gemaakt.
7.3 Onverminderd de hierna gestelde beperkingen staat De Salamander zowel voor de deugdelijkheid van
het door hen geleverde product, als voor de kwaliteit van het daarvoor gebruikte en/of geleverde
materiaal in. Zulks gedurende een termijn van 12 maanden na levering volgens art. 3. lid 6 en met
uitsluiting van zichtbare gebreken.
7.4 Indien sprake is van gebreken als in de voorgaande leden bedoeld, kan de koper aflevering van het
ontbrekende, herstel van het geleverde product of vervanging eisen. Vervanging kan echter niet worden
geëist, indien de afwijking van het overeengekomene te gering is om vervanging te rechtvaardigen,
danwel indien het product na het tijdstip dat de koper redelijkerwijze met ongedaanmaking rekening
moet houden, teniet of achteruit is gegaan doordat hij niet als zorgvuldig schuldenaar voor het behoud
ervan heeft gezorgd. Indien de koper ingeval van koop van een voor vervanging vatbaar product herstel
of vervanging daarvan als in dit lid bedoeld vordert, is De Salamander bevoegd tussen vervanging of
teruggave van de kostprijs te kiezen. De Salamander zal deze keuze binnen redelijke tijd nakomen.
7.5 Buiten de garantie vallen behalve normaal in de mantel optredende hittebarsten en na verhitting zich in
het ijzer voordoende verkleuringen, welke niet als fout of gebrek aangemerkt, in ieder geval gebreken,
die optreden in danwel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:
a. de niet inachtneming door de koper van bedienings- en onderhoudsvoorschriften danwel anders
dan het voorziene normale gebruik;
b. normale slijtage;
c. montage / installatie op reparatie door derden, waaronder begrepen de koper;
d. op verzoek van de koper toegepaste gebruikte materialen respectievelijk zaken;
e. materialen of zaken, die door de koper aan De Salamander ter bewerking zijn verstrekt;
f. materialen, zaken, werkwijzen, en constructies, welke op uitdrukkelijke instructie van de koper
zijn toegepast, alsmede van door of namens de koper aangeleverde materialen en zaken.
7.6 Indien de koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die door hem aan de
met De Salamander gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst
voortvloeit, is De Salamander met betrekking tot geen dezer overeenkomsten tot enige garantie – hoe
ook genaamd – gehouden.
7.7 Indien de koper zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van De Salamander tot reparatie of
andere werkzaamheden terzake van het product overgaat of doet overgaan, vervalt elke aanspraak uit
hoofde van garantie.
7.8 Indien De Salamander ter voldoening aan zijn garantieverplichtingen onderdelen / producten vervangt,
worden de vervangen onderdelen / producten zijn eigendom. De oorspronkelijke garantietermijn wordt
bij vervanging niet verlengd.
Art. 8. Aansprakelijkheid
8.1 De aansprakelijkheid van De Salamander is beperkt tot nakoming van de in art. 7. van deze
voorwaarden omschreven garantieverplichtingen.
8.2 Behoudens grove schuld aan de zijde van De Salamander, de toepasselijkheid van de wettelijke
bepalingen betreffende productaansprakelijkheid zoals deze ter uitvoering van de betreffende EGrichtlijn
zijn vastgesteld, alsmede behoudens het bepaalde in lid 1, alle aansprakelijkheid van De
Salamander zoals voor bedrijfsschade, andere indirecte schade en schade als gevolg van
aansprakelijkheid jegens derden, uitgesloten. Op deze uitsluiting zal geen beroep kunnen worden
gedaan indien een zodanig beroep in voorkomend geval tot een naar maatstaven van redelijkheid en
billijkheid onaanvaardbaar resultaat zou lijden.
8.3 De Salamander is derhalve ook niet aansprakelijk voor schending van octrooien, licenties of andere
rechten van derden als gevolg van gebruik door of vanwege de koper verstrekte gegevens.
Art. 9. Aansprakelijkheid voor schade
9.1 Indien de koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan één of meer van zijn verplichtingen, is De
Salamander gerechtigd onverminderd de overige haar toekomende rechten de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk, zonder rechtelijke tussenkomst, te ontbinden, zonder dat De Salamander tot enige
schadevergoeding gehouden is.
Art. 10 Overmacht
10.1 In geval van overmacht is De Salamander gerechtigd de overeenkomst schriftelijk, zonder rechtelijke
tussenkomst, geheel of gedeeltelijk op te schorten en/of geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat
De Salamander verplicht is de koper enige schade te vergoeden. De Salamander behoudt echter wel het
recht op vergoeding van de door haar gemaakte kosten.
10.2 Onder overmacht wordt in deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden verstaan elke van de wil
van De Salamander onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het totstandkomen
van de overeenkomst reeds te voorzien - , die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk
verhinderd, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog,
oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand, en andere ernstige storingen
in het bedrijf van De Salamander of diens leveranciers.
Art. 11 Toepasselijkheid recht en bevoegde rechter
11.1 Op alle offertes en/of overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing
zijn is toepasselijk in het Nederlands recht, geldend voor het koninkrijk in Europa.
11.2 De bevoegde rechter te ’s Hertogenbosch is bij uitsluiting van bevoegd kennis te nemen van alle
geschillen die zijn ontstaan naar aanleiding van de offerte of overeenkomst.
11.3 Voor zover procedures volgens regels van Nederlands burgerlijk procesrecht behoren tot de absolute
competentie van de kantonrechter, zal uitsluitend de bevoegde kantonrechter het geschil kunnen
beslechten.